นางสาวภัทราภรณ์ ประชานันท์
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม

 
นายวรชัย ประเสริฐสิน
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
นายจารุกิตติ์ เจนดง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวอริสา แซงราชา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
นางทินกร อักษร
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
นายสุนันท์ อาจหาญ
ตำแหน่ง ครู คศ.1
นางสาวสายทอง จันทร์หนู
ตำแหน่ง ครู คศ.1
นายอดุลย์ หมั่นมี
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
4