เด็กชายวีรวัฒน์ จันดี

ฟิน

เด็กชายปริญญา แจ่มศรี

ต้า

เด็กชายชญานินท์ บุญหลง

ไอซ์

เด็กชายณัฐกร กมลคร

บอล

เด็กชายพีระพงษ์ ภักดีราช

นน

เด็กชายวรวุฒิ จุลโพธิ์

ต้า

เด็กชายศรันย์ แจ่มวัน

แม็กก้า

เด็กหญิงศุภกานต์ แซงราชา

แก้ว

เด็กหญิงศุภนุข แซงราชา

กิ่ง

เด็กหญิงธวัลรัตน์ ไสยันต์

กวาง

เด็กหญิงประภัสสร พันดวง

เตย

เด็กหญิงสุมนมาลย์ เบ็ญขุนทด

มาม่า