คลิกเลือกทำข้อสอบ...ได้เลยครับ  
คณิตศาสตร์ ป.3
ภาษาไทย ป.๓
ภาษาพาที
บทที่ 1 จำนวนนับไม่เกิน 100,000
บทที่ ๑ ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว
บทที่ 2 การบวกและการลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000
บทที่ ๒ แต่เด็กซื่อไว้
บทที่ 3 แผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง
บทที่ ๓ ป่านี้มีคุณ
บทที่ 4 การวัดความยาว
บทที่ ๔ อาหารดีชีวีมีสุข
บทที่ 5 เวลา
บทที่ ๕ ทำดี...อย่าหวั่นไหว
บทที่ 6 การชั่ง การตวง
บทที่ ๖ พลังงานคือชีวิต
บทที่ 7 การคูณ
บทที่ ๗ ความฝันเป็นจริงได้
บทที่ 8 การหาร
บทที่ ๘ ภูมิใจภาษาไทยของเรา
บทที่ 9 เงินและการบันทึกรายรับรายจ่าย
บทที่ ๙ คิดไป รู้ไป
บทที่ 10 จุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง มุม
บทที่ ๑๐ นอกเมือง...ในกรุง
บทที่ 11 รูปเรขาคณิต
บทที่ ๑๑ ส่งข่าวเล่าเรื่อง
บทที่ 12 การบวก ลบ คูณ หารระคน
บทที่ ๑๒ ประชาธิปไตยใบเล็ก
บทที่ ๑๓ ของดีในตำบล
วรรณคดีลำนำ
บทที่ ๑๔ ธรรมชาติเจ้าเอย
บทที่ ๑ กระต่ายไม่ตื่นตูม
บทที่ ๑๕ เล่นคำทาย
บทที่ ๒ แม่ไก่อยู่ในตะกร้า
บทที่ ๑๖ บันทึกความหลัง
บทที่ ๓ เด็กเอ๋ยเด็กน้อย
บทที่ ๔ ลููกแกะของซาฟียะห์
ข้อสอบปลายปีการศึกษา
บทที่ ๕ กาเหว่าที่กลางกรุง ภาษาไทยชุดที่ 1
บทที่ ๖ ธนูดอกไม้กับเจ้าชายน้อย
ภาษาไทยชุุดที่ 2
ภาษาไทยชุดที่ 3
Pre-NT
ภาษาไทยชุดที่ 4
ความสามารถด้านคำนวณ
ภาษาไทยชุดที่ 5
ความสามารถด้านภาษา
ภาษาไทยชุดที่ 6
ความสามารถด้านเหตุผล
คณิตศาสตร์
  วิทยาศาสตร์
  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  สุขศึกษาพลศึกษา
  ศิลปะ
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  ภาษาอังกฤษ
  หน้าที่พลเมือง