รวมข่าวประชาสัม
พันธ์ รร.โสกเต็นฯ

การอบรม
และพัฒนาตนเอง
ภาพกิจกรรม
ครูจารุกิตติ์ เจนดง
แจกฟรีแบบฝึก
คัดไทย ป.1-6 ครับ

การเรียนรู้
จาก Kahoot

ประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี 2561

งานสัมพันธ์
ชุมชน
แจก!!! ข้อสอบ
มีตั้งแต่
อนุบาล ถึง ม.6
เยอะมากๆ ครับ

รวมคำสั่ง
ดาวน์โหลดคำสั่งฝ่ายวิชาการ
โรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม
ได้ที่นี่ ครับ

ปฏิทินการปฏิบัติงานวิชาการ2562

รวมเกียรติบัตร
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรครู/นักเรียน
ได้ที่นี่ ครับ

แบบบันทึกการแปรงฟัน/บันทึกการดื่มนม/
บันทึกการตรวจสุขภาพ/บันทึกการรับอาหาร
กลางวัน

ปกแบบบันทึกต่างๆ

หลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562

ดาวน์โหลด
แบบ ปพ.5 / ปพ.6
ปพ.8

ข้อมูลนักเรียนจาก DMC

สรุปข้อมูลนักเรียนรายชั้นเรียน

รายชื่อนักเรียน/น้ำหนักส่วนสูง
เทียบเกณฑ์มาตรฐาน

แบบคำร้องขอย้ายนักเรียน

รายชื่อนักเรียนยากจนที่ได้รับจัดสรร
2/2561

รายชื่อนักเรียนยากจนที่ได้รับจัดสรร
1/2561

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ คน

โรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
ที่อยู่ หมู่ 8 บ้านหนองขาม ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 40220 โทร.097-3021202 อีเมล yod9324@gmail.com