แจกฟรี!!! สื่อการคณิตศาสตร์ ป.3
แจกฟรี!!! แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
ทำข้อสอบออนไลน์ กันเลย ครับ
บทที่ 1 จำนวนนับไม่เกิน 100,000 -แบบฝึกทักษะบทที่ 1 บทที่ 1 จำนวนนับไม่เกิน 100,000
บทที่ 2 การบวกและการลบจำนวนนับ -แบบฝึกทักษะบทที่ 2 บทที่ 2 การบวกและการลบจำนวนนับ
บทที่ 3 แผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง -แบบฝึกทักษะบทที่ 3 บทที่ 3 แผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง
บทที่ 4 การวัดความยาว -แบบฝึกทักษะบทที่ 4 บทที่ 4 การวัดความยาว
บทที่ 5 เวลา -แบบฝึกทักษะบทที่ 5 บทที่ 5 เวลา
บทที่ 6 การชั่งการตวง -แบบฝึกทักษะบทที่ 6 บทที่ 6 การชั่งการตวง
บทที่ 7 การคูณ -แบบฝึกทักษะบทที่ 7 บทที่ 7 การคูณ
บทที่ 8 การหาร -แบบฝึกทักษะบทที่ 8 บทที่ 8 การหาร
บทที่ 9 เงินและการบันทึกรายรับรายจ่าย -แบบฝึกทักษะบทที่ 9 บทที่ 9 เงินและการบันทึกรายรับรายจ่าย
บทที่ 10 จุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง มุม -แบบฝึกทักษะบทที่ 10 บทที่ 10 จุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง มุม
บทที่ 11 รูปเรขาคณิต -แบบฝึกทักษะบทที่ 11 บทที่ 11 รูปเรขาคณิต
บทที่ 12 การบวก ลบ คูณ หารระคน -แบบฝึกทักษะบทที่ 12 บทที่ 12 การบวก ลบ คูณ หารระคน
     
   
     
     
     
//โหลดแล้วฟรอนด์ จะปกติครับ ไม่ต้องตกใจ//
//เดี๋ยวทำเสร็จมาลงเพิ่มให้อีก เรื่อยๆ นะครับ//
//ฟรอนด์แก้ไขได้ครับ//