ประวัติการฝึกอบรม และพัฒนาตนเอง ปีการศึกษา 2561 จนถึงปัจจุบัน
ลำดับที่
หัวข้อ
วัน เดือน ปี
หน่วยงานที่จัด/สถานที่
1
การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
26 เม.ย.2561
สพป.ขอนแก่น เขต 5 /ห้องประชุมหลวงพ่อสายทอง เตชะธรรมโม
2

การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
ของสถานศึกษา

30 พ.ค.2561
สพป.ขอนแก่น เขต 5 /โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
3
การสร้างสื่อการสอนเอนิเมชั่นอย่างง่าย
ด้วยโปรแกรมดิจิทัลมัลติมีเดีย สาระเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อพัฒนาความ
คิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนสำหรับครูผู้สอน
วิชาคอมพิวเตอร์ ระดับประถมศึกษา
30 มิ.ย.-1 ก.ค.2561
บริษัท โมด โซลูชั่น จำกัด / มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
การอบรมเป็นผู้จัดการประจำหน่วยเลือกตั้ง
26 ก.ย.2561
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น
/สถานที่ที่ว่าการอำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
5
การจัดทำหลักสูตร ต้านทุจริต
1 มิ.ย.2562
สพป.ขอนแก่น เขต 5 /ห้องประชุมหลวงพ่อสายทอง เตชะธรรมโม
6
การจัดทำข้อมูลนักเรียน DMC
4 มิ.ย.2562
สพป.ขอนแก่น เขต 5 /ห้องประชุมหลวงพ่อสายทอง เตชะธรรมโม
7
การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
8 ก.ค.2562
สพป.ขอนแก่น เขต 5 /ห้องประชุมหลวงพ่อสายทอง เตชะธรรมโม
8
วิทยาการคำนวณ
9 ก.ค.2562
โรงเรียนภูห่านศึกษา ต.ภูห่าน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
9
โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานต้นส้งกัดเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวทางการประเมินภายนอกของ สมศ.และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระดับการศึกษาขั้นพฃื้นฐาน
ครั้งที่ 13
19 ก.พ.2563
โรงแรมพูลแมนขอนแก่น ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น
       
       
       
       
 
กลับหน้าแรก
**รูปเล่มรายงานการไปอบรมจัดทำไว้ที่สถานศึกษา