ประวัติโรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม

สภาพบริบททั่วไปของโรงเรียน 

            โรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น   เขต  5
ที่ตั้งหมู่ที่  8บ้านหนองขาม   ตำบลหนองแดง  อำเภอสีชมพู  จังหวัด  ขอนแก่น   รหัสไปรษณีย์  40220  โทรศัพท์  043-262395 โทรสาร  -

            โรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม ได้ก่อตั้งเมื่อปี  2507  โดยมีนายสมาน  เศรษฐสุวรรณ  ขออนุญาตจากทางราชการ  เปิดทำการสอนเป็นสาขาของโรงเรียนบ้านซำยาง  ซึ่งมีนักเรียนครั้งแรก  180  คน  ครู  2  คน  คือ  นายสมาน  เศรษฐสุวรรณกับนายดุสิต  พรหมลี   ปี  2508  ทางราชการได้มีคำสั่งแต่งตั้งนายสมพร  สิทธิ  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และได้เปิดเป็นเอกเทศมีชื่อว่า  โรงเรียนบ้านหนองขาม  และปี 2533  ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม  ซึ่งได้มาจาก หนองน้ำที่อยู่ติดกับโรงเรียนมาตั้งชื่อโรงเรียน  ปัจจุบันมีผู้อำนวยการโรงเรียนคือ----

            เขตบริการ

  1. หมู่ที่ 4 บ้านซ่งหนองขามตำบลหนองแดง  อำเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแก่น
  2. หมูที่ 5 บ้านโคกจั๊กจั่นตำบลหนองแดง  อำเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแก่น
  3. หมู่ที่ 8 บ้านหนองขาม ตำบลหนองแดง  อำเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแก่น
  4. หมู่ที่ 10 บ้านโพธิ์ชัย ตำบลหนองแดง  อำเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแก่น

ปรัชญาของโรงเรียน
                   “งามอย่างไทย  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ควบคู่คุณธรรม”
สีประจำโรงเรียน
            ฟ้า  –  ขาว
อักษรย่อของโรงเรียน
                        ส.ต.

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
            ภายในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนโสกเต็นวิทยาคมมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา  รักษ์สะอาด มารยาทงามอยู่อย่างพอเพียง  เต็มเปี่ยมสังคมแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่คุณภาพการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม

กลับหน้าแรก