จำนวนนักเรียนโรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 / 2563
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
หมายเหตุ
อนุบาล2
6
10
16
อนุบาล3
6
10
16
รวมระดับอนุบาล
12
20
32
ประถมศึกษาปีที่ 1
6
7
13
ประถมศึกษาปีที่ 2
6
8
14
ประถมศึกษาปีที่ 3
12
6
18
ประถมศึกษาปีที่ 4
8
10
18
ประถมศึกษาปีที่ 5
8
6
14
ประถมศึกษาปีที่ 6
7
8
15
รวมระดับประถม
47
45
92
รวมทั้งหมด
59
65
124
*ข้อมูล ณ วันที่25/9/2563
กลับหน้าแรก