จำนวนนักเรียนโรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 / 2563
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
หมายเหตุ
อนุบาล2
6
10
16
อนุบาล3
6
9
15
รวมระดับอนุบาล
12
19
31
ประถมศึกษาปีที่ 1
6
7
13
ประถมศึกษาปีที่ 2
8
8
16
ประถมศึกษาปีที่ 3
12
6
18
ประถมศึกษาปีที่ 4
8
10
18
ประถมศึกษาปีที่ 5
9
6
15
ประถมศึกษาปีที่ 6
7
8
15
รวมระดับประถม
49
45
95
รวมทั้งหมด
61
64
126
*ข้อมูล ณ วันที่ 25 มี.ค.2564
กลับหน้าแรก