จำนวนนักเรียนโรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม
ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
หมายเหตุ
อนุบาล2
5
6
11
อนุบาล3
4
7
11
รวมระดับอนุบาล
9
13
22
ประถมศึกษาปีที่ 1
8
7
15
ประถมศึกษาปีที่ 2
10
6
16
ประถมศึกษาปีที่ 3
8
9
17
ประถมศึกษาปีที่ 4
8
5
13
ประถมศึกษาปีที่ 5
7
8
15
ประถมศึกษาปีที่ 6
8
4
12
รวมระดับประถม
49
39
85
รวมทั้งหมด
58
52
110
*ข้อมูล ณ วันที่ 21 พ.ย.2562

 

คลิก..ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียน ที่นี่!!!
กลับหน้าแรก