คำสั่งฝ่ายวิชาการโรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม เริ่มใช้ปี พ.ศ.2561 - ปัจจุบัน
ลำดับที่
เลขที่คำสั่ง
สั่ง ณ วันที่
เรื่อง
1
19/2561
16 พฤษภาคม 2561
การมอบหมายงานในหน้าที่และหน้าที่พิเศษกลุ่มบริหารงานวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561
2
20/2561
16 พฤษภาคม 2561
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบกิจกรรมวันสำคัญ ประจำปีการศึกษา 2561
3
22/2561
19 มิถุนายน 2561
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ครั้งที่ 1/2561
4
28/2561
20 สิงหาคม 2561
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ครั้งที่ 2/2561
5
30/2561
19 กันยายน 2561
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคภาคเรียนที่  1 / 2561
6
38/2561
20 พฤศจิกายน 2561
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.1-6 ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2561
ปี พ.ศ.2562
1
24/2562
12 มิถุนายน 2562
การมอบหมายงานในหน้าที่และหน้าที่พิเศษกลุ่มบริหารงานวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562
2
25/2562
12 มิถุนายน 2562
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบกิจกรรมวันสำคัญ ประจำปีการศึกษา 2562
3
26/2562
9 กรกฎาคม 2562
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
4
27/2562
9 กรกฎาคม 2562
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
 
 
**
กลับหน้าแรก
**